BYGGFORVALTNING

for kommuner og fylkeskommuner

Lansert 25. mai 2023

Bakgrunn

Drift og forvaltning av egen bygningsmasse er et svært vesentlig miljøaspekt i kommuner og fylkeskommuner. 

Inntil "Felleskriterier, kommunal og fylkeskommunal" ble lansert i mars 2023, dekket kriteriesettet «Byggeier» dette miljøaspektet, før det ble faset ut. 

Kriteriesettet "Byggforvaltning, kommunal og fylkeskommunal" er en ny kommunetilpasset versjon av kriteriesettet "Eiendom" som gjelder for privat sektor.

 

Miljøaspekter

Eiendomsbransjen spiller en svært viktig rolle om Norge skal nå sine klima- og miljømål, og få til det grønne skiftet. 

Disse tallene illustrerer bransjens betydelige påvirkningsmuligheter:

 • 40 % av all energibruk i Norge går til drift av bygg.
 • Den norske bygg- og anleggssektoren står for 14,7 millioner tonn CO2-utslipp.  

Norske kommuner er landets største byggeier, og har derfor stor mulighet til å gjøre byggforvaltningen grønnere.  

Mål

Målet med det nye kriteriesettet er å skape konkret og kontinuerlig forbedring på de viktigste miljøaspektene innen drift og forvaltning av egne bygg.

Kriteriesettet vil, i samspill med nye felleskriterier, sørge for at virksomhetene får på plass et system for å kunne følge opp miljøarbeidet og kontinuerlig redusere negativ miljøpåvirkning. 

 

Virksomheter skal også jobbe for et godt arbeidsmiljø / innemiljø, samt bidra til et godt samarbeid mellom byggforvalter og brukere av byggene.

Ofte har leietakere og andre brukere både stor direkte og indirekte påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø, og er derfor en viktig aktør i arbeidet mot grønnere byggforvaltning

Målgruppe

Målgruppa for kriteriesettet er kommuner og fylkeskommuner med direkte ansvar for klima- og miljøstyring innen å utvikle, eie og drifte kommunen og fylkeskommunen sin bygningsmasse.

Kriteriesettet er avgrenset til formålsbygg og næringsbygg (med noen unntak) . 

Formålsbygg:
Rådhus, fylkeshus, annen kontorbygning, grunnskoler, videregående skoler, barnehager, sykehjem, helsebygg, institusjoner, tannlege, brannstasjon, kulturbygg, idrettshall, badeanlegg/bassengbad og eventuelt andre kommunale bygg. 

Næringsbygg (utleie til eksterne):
Når en kommune/fylkeskommune eier og leier ut lokaler til andre enn i sin egen virksomhet, f.eks. utleie av kontorlokaler, lager, garasjeanlegg m.m.

 OBS! 

 • Kriteriesettet dekker kun forvaltning av selve bygningsmassen.
 • Kriteriesettet dekker ikke forvaltning av uteområder (f.eks. parker, friluftsområder, skogområder, havner og landbruksområder).
 • Kommunen velger selv om sertifiseringen skal omfatte kommunalt eide boliger (boligkompleks eller enkeltstående boliger), men dette er ikke et krav.
 • Kriteriesettet dekker ikke aktivitetene bygget brukes til. 
  Kriteriesett for badeanlegg/bassengbad og idrettsanlegg må eventuelt tas med i tillegg.
   
 • Kriteriesettet kan brukes av hovedkontoret i kommunen /fylkeskommunen, av en underenhet med ansvar for bygg-forvaltning, eller av kommunale foretak o.l. med eget sertifikat.

Kriterier

Flere av kriteriene er tett knyttet opp til styringskriteriene i de nye felleskriteriene, og følger derfor den etablerte styringssløyfen for kontinuerlig forbedring. Kriteriene omfatter: 

 • Policy for utvikling og forvaltning av bygningsmassen.
 • Kartlegging av bygningsmassens miljøaspekter.
 • Mål og tiltak for forbedring på klima, miljø og arbeidsmiljø i bygningsmassen.
 • Involvering av ansatte/leietakere for å gjennomføre forbedringer. 

Se de nye kriteriene her (miljofyrtarn.no). 

 

Verktøy

Styringsverktøyets tiltaksdel inneholder en ferdiglaget tiltakspakke med et utvalg relevante lovkrav, som nå ikke lenger utgjør egne kriterier. Virksomhetene kan velge å legge til disse (og egne) tiltak for å følge opp relevante punkter knyttet til byggene.

NB: Siden kriteriene (og verktøyene) er lagt opp til å fungere i tett samspill med nye felleskriterier, gjelder "Byggforvaltning"-kriteriene kun for kommuner og fylkeskommuner som har gått over til de nye felleskriteriene. «Byggeier»-kriteriene skal fremdeles brukes av de som sertifiseres etter «Felleskriterier (2016)».

 

Takk til ...

 

Ketil Fløgstad som har ledet arbeidet med å justere og tilpasse kriteriene, i samarbeid med Miljøfyrtårn.

Og til alle kommuner og fylkeskommuner som har gitt nyttige innspill!

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt rådgiver, Kari Hegtun: [email protected]

Video Poster Image