Kriteriesett for eiendomsbransjen

Lansert 14. september 2022

 

 

Bakgrunn

Eiendomsbransjen spiller en svært viktig rolle om Norge skal nå sine klima- og miljømål, og få til det grønne skiftet. Eksempelvis, går 40 % av all energibruk i Norge til drift av bygg, og den norske bygg- og anleggssektoren står for 14,7 millioner tonn CO2-utslipp. Disse tallene illustrerer bransjens betydelige påvirkningsmuligheter: det vil si direkte påvirkning gjennom sine eiendommer og driften av disse, og ikke minst stor indirekte påvirkning gjennom å være kunde og leverandør til flere andre bransjer.

Bransjens rammevilkår er også i stadig endring, der ulike nasjonale og europeiske (EU) reguleringer og direktiver i større eller mindre grad vil ha innvirkning på aktører i eiendomssektoren.

 

Som følge av stadig økende etterspørsel etter grønnere eiendommer, 
har eiendomssektoren laget sitt eget veikart: «Eiendomssektorens Veikart mot 2050». Dette veikartet gir anbefalinger til eiere og forvaltere av yrkesbygg, inkludert 10 foreslåtte strakstiltak, der det å miljøsertifisere virksomheten står øverst på listen. Et annet sentralt strakstiltak er å innføre miljøledelse.

Miljøfyrtårn mener at et velfungerende miljøledelsessystem er en viktig bidragsyter for en eiendomsaktør som ønsker seg et grønt konkurransefortrinn. Ved at vi nå kan tilby et eget kriteriesett for eiendomsbransjen, får virksomheter enda mer spissede og relevante kriterier og verktøy – som legger til rette for god miljøledelse i arbeidet med grønn omstilling.

Mål

En rekke eiendomsaktører er allerede Miljøfyrtårn-sertifisert, men har måttet benytte kriteriesettet for "Byggeier" som hovedkriteriesett
(NB: dette kriteriesettet utgikk ved lansering av nye felleskriterier i juni 2022). Etter hvert har stadig flere virksomheter etterspurt mer spissede og relevante kriterier rettet mot eiendomsbransjen, og tiden var dermed moden for å utvikle nytt kriteriesett.

Målet med det nye kriteriesettet er å skape konkret og kontinuerlig forbedring på de viktigste miljøaspektene til virksomheten.

 

Kriteriesettet vil, i samspill med nye felleskriterier, sørge for at virksomhetene får på plass et system for å kunne følge opp miljøarbeidet og kontinuerlig redusere negativ miljøpåvirkning – og samtidig jobbe for et godt arbeidsmiljø (og bomiljø der dette er relevant).

I tillegg vil kriterietettet involvere leietakerne mer, noe som har vært ønsket fra bransjen. Ofte har leietaker både stor direkte og indirekte påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø (og bomiljø der dette er relevant), og er derfor en viktig aktør i arbeidet mot en grønnere eiendomsbransje.

Målgruppe

Målgruppen for bransjekriteriesettet er virksomheter med direkte ansvar for klima- og miljøstyring innen å utvikle, eie og drifte eiendom, der dette er en vesentlig del av virksomhetens miljøaspekter.

Typiske virksomheter som omfattes er

  • eiendomsutviklere
  • eiendomsbesittere
  • eiendomsforvaltere

 

OBS: Eiendomsmeglere og eiendomsrådgivere (indirekte aktører) omfattes ikke. Kriteriene omfatter heller ikke aktører som utelukkende driver med prosjektering og oppføring av bygg, da disse har egne bransjekriteriesett.

OBS: Kriteriesettene «Boligbyggelaget som forretningsfører» og «Boligbyggelaget som boligbygger» vil utgå som egne kriteriesett. Virksomheter som kun eier bygg(ene) de selv bruker og holder til i, vil kun forholde seg til felleskriteriene og få relevante kriterier for sine bygg der.

Kriterier og verktøy

Eiendomskriteriene er en kombinasjon av videreføring fra "Byggeier"-kriteriesettet og nye kriterier. Flere av kriteriene er tett knyttet opp til styringskriteriene i de nye felleskriteriene, og følger derfor den etablerte styringssløyfen for kontinuerlig forbedring. Kriteriene omfatter:

  • Policy for utvikling, forvaltning og utleie av eiendom
  • Kartlegging av eiendommenes miljøaspekter
  • Mål og tiltak for forbedring på klima, miljø og arbeidsmiljø (og bomiljø der dette er relevant) i utvikling, forvaltning og utleie av eiendom
  • Involvering av leietakere for å gjennomføre forbedringer
  • Krav til sentrale leverandører

 

 

Tilhørende tiltakspakke:

Virksomheter som ønsker det, kan legge ferdiglagde tiltak inn i tiltaksdelen av styringsverktøyet. Dette gir mulighet til å følge opp relevante punkter knyttet til eiendommene. Tiltakspakken vil blant annet inneholde et utvalg relevante lovkrav, som nå ikke lenger utgjør egne kriterier. Virksomhetene vil selvsagt også ha mulighet til å legge inn sine egne tiltak. 

Les om styringsverktøyet for tiltak her (miljofyrtarn.no).

 Se kriteriene her (miljofyrtarn.no).

Foto av mann som viser frem tiltaksverktøyet på storskjerm

Takk til miljøfyrtårnkonsulenter, virksomheter i bransjen og bransjeorganisasjoner for god hjelp i utviklingen av kriteriesettet!

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt seniorrådgiver, Jan Halvor Bransdal: [email protected].

Video Poster Image