Kriteriesett for næringsmiddelindustrien

Lansert 23. mars 2022

 

 

Bakgrunn

Næringsmiddelindustrien er Norges største industrinæring målt etter sysselsetting og verdiskaping, og skaper små og store arbeidsplasser over hele landet. Miljøfyrtårn ønsker at virksomheter innenfor alle typer næringsmiddelindustri skal få mulighet til å sertifisere seg. De tidligere kriteriesettene, iskremfabrikk/meieri, kjøttbearbeidende industri og  
bakeri, dekket kun deler av bransjen og trengte større oppdateringer. Med et helt nytt kriteriesett dekker vi nå hele mat- og drikkevare-industrien, og kan tilby mer relevante kriterier som adresserer miljøaspektene både i egen drift og i verdikjeden. 

Bransjens miljøaspekter

Omtrent 25 % av klimagassutslippene globalt er knyttet til mat. Verdens matproduksjon fører blant annet til tap av biologisk mangfold, forurensning og høyt vannforbruk. Hvordan maten produseres og foredles er derfor vesentlig for om vi klarer å nå bærekraftsmålene, og en viktig del av løsningen for å redusere miljøbelastningen knyttet til mat. 

Næringsmiddelindustrien har betydelige miljøpåvirkninger, men også store muligheter til å redusere totalbelastningen knyttet til mat og matproduksjon. Det gjelder særlig på områder som forbruk av energi, vann og kjemikalier, utslipp knyttet til varetransport, matsvinnreduksjon, ressursutnyttelse og emballasjebruk. I tillegg er valg av leverandører og råvarer i hele verdikjeden avgjørende, samt håndtering av risikofaktorer for arbeidsmiljø.

Mål

Målet med det nye kriteriesettet er at sertifiserte virksomheter får rutiner og hjelpemidler til å følge opp og forbedre miljøarbeidet sitt. Virksomheter skal kontinuerlig jobbe for å redusere negativ miljøpåvirkning fra egen produksjon og i verdikjeden, og sikre et godt arbeidsmiljø 

Målgruppe

Kriteriesettet omfatter virksomheter som foredler og bearbeider matvarer, drikkevarer og fôr til husdyr (blant annet næringskode 10 og 11). Det omfatter ikke  primærnæringer som jordbruk, fiskeri eller akvakultur.

Kriteriesettet passer industribakerier som er sertifisert med dagens kriteriesett bakeri, mens mindre bakerier kan vurdere å bytte til kriteriesettet enkle serveringssteder eller catering og storkjøkken.

Virksomheter som sertifiseres med hovedkontormodellen kan vurdere å legge til kriteriesettet handel – for hovedkontor til sertifisering av hovedkontoret. 

 

Om kriteriesettet

Det nye kriteriesettet består av noen kriterier fra andre bransjer og noen nye kriterier, og det skal hjelpe virksomheter med:

  • måling og reduksjon av matsvinn
  • optimalisering/utnytting av restprodukter fra produksjon
  • optimalisering av emballasjebruk
  • effektivisering av energi- og vannforbruk
  • optimalisering av varetransport 
  • kontroll over leverandører og produkter
  • rutiner for at arbeidsmiljø og ytre miljø i verdikjeden blir ivaretatt
  • godt internt fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

 Se kriteriesettet her.

 

Endringer  

De tidligere kriteriesettene, kjøttbearbeidende industri, iskremfabrikk/meieri og bakeri, inneholdt mange lovpålagte kriterier om kjemikaliehåndtering, forurensning og fysisk arbeidsmiljø, og noen om direkte miljøpåvirkning fra energiforbruk, vannforbruk og matsvinn. Fem av disse kriteriene er videreført og justert, og to kriterier er erstattet av lignende kriterier. Resten er slettet eller videreført som miljøtips.

Fire kriterier er basert på kriterier i kriteriesettet handel, som handler om å ivareta miljøhensyn og arbeidsmiljø i oppstrøms verdikjede,  samt optimalisering av emballasje og varetransport. Dette er en viktig forbedring i det nye kriteriesettet.

 

Nye indikatorer

Følgende indikatorer er inkludert i kriteriesettet:

  • bransjespesifikke indikatorer som måler matsvinn og vannforbruk (videreført fra tidligere)
  • frivillige indikatorer for å rapportere på antall miljømerkede produkter i varesortimentet (nytt)

Kriteriene er utviklet av Miljøfyrtårn med god hjelp fra bransjen.

Vi vil spesielt takke for verdifulle innspill fra pilotvirksomheter og miljøfyrtårnkonsulenter som har bidratt i vårt prøveprosjekt.

Administrerende direktør i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg: – Vi er svært glade og ikke minst stolte over å kunne gi et bidrag til å gjøre næringsmiddelindustrien mer bærekraftig. Mye av det vi spiser har stort miljø- og klimaavtrykk, og bedrifter som bearbeider mat og drikke har et stort ansvar for å fremstille og tilby grønnere produkter. Sammen med Miljøfyrtårn kan de nå få gode verktøy for å lykkes!

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt: [email protected]

Video Poster Image