BRUKERVEILEDNINGER © Stiftelsen Miljøfyrtårn

Resertifisering

På denne siden er alt du trenger å vite for å komme i gang med (re)sertifiseringen.

Introduksjon
Sertifiseringskriterier
Forberedelser og oppstart
Innrapportering
Årlig møte med sertifisør
Praktiske spørsmål

Introduksjon


For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring skal alle Miljøfyrtårn-virksomheter 
resertifiseres hvert tredje år.
Med de nye felleskriteriene som er lansert, kan vi tilby bedre kriterier og digitalt verktøy som skal hjelpe Miljøfyrtårn-virksomheter med å oppnå reell miljøeffekt og styrket grønn konkurransekraft

Klima- og miljøarbeidet blir styrket på tre sentrale områder:

 

Se video om mål og bakgrunnen for nye felleskriterier og verktøy. 

Vi håper dere vil oppleve at en Miljøfyrtårn-sertifisering er enda mer effektivt, konkret og lønnsomt for virksomheten – og miljøet.

Sertifiseringskriterier

Felleskriteriene er det grunnleggende kriteriesettet alle virksomheter skal sertifiseres etter. De er strukturert i fire hovedgrupper med kriterier, som til sammen skal sikre at virksomheten jobber helhetlig og systematisk med miljøledelse. 

De fire kriteriegruppene som beskrives nedenfor representerer sentrale prinsipper i miljøledelse og Miljøfyrtårn-ordningen. Sammenhengen mellom enkeltkriteriene innad i gruppene er helt essensiell for å få til et helhetlig arbeid. Vi anbefaler dere å

  • se over disse kriteriegruppene før dere setter i gang, for å forstå sammenhengen og få et best mulig utgangspunkt for å lykkes med sertifiserings- og miljøledelsesarbeidet
  • lese den grundige veiledningsteksten tilknyttet hvert kriterium i miljøkartleggingen, som forklarer hensikten med kriteriet samt gir tips og anbefalinger
  • være oppmerksom på at ikke alle kriteriene som listes opp under gjelder for alle virksomheter, avhengig av virksomhetens størrelse eller aktivitet (les om forberedelser og oppstart).

I tillegg til felleskriteriene skal virksomheten også sertifiseres etter spesifikke bransjekriteriersom skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten. Bransjekriteriene er relatert til de aktivitetene i bransjen som har betydelig miljøpåvirkning.

Slik er felleskriteriene gruppert:

Forberedelser og oppstart

For å komme i gang med å oppfylle sertifiseringskriteriene (i miljøkartleggingsskjemaet i Miljøfyrtårnportalen), må dere først gjøre noen få enkle steg for å sikre at:

  • alle nødvendige virksomhetsopplysninger er oppgitt/oppdatert
  • nødvendige tilganger er på plass
  • virksomhetens ledelse har blitt tillagt en rolle
  • virksomhetens kriteriesett er riktige
  • nye vilkår bekreftes
  • miljøkartleggingen opprettes med relevante og tilpassede enkeltkriterier for virksomheten

Logg inn i Miljøfyrtårnportalen og klikk på «Start resertifisering» for å komme i gang med disse forberedelsene.

Se veiledning

Innrapportering

En viktig del av sertifiseringsprosessen er innrapportering av data på ulike miljøindikatorer. Dette har tidligere foregått i klima- og miljørapporten, men er nå en del av Miljøfyrtårns digitale styringsverktøy.

Styringsverktøyet gir virksomheten en digital oversikt over definerte mål, oppfølging av tiltak og viser effekten av tiltakene. Det gir også mulighet for å hente ut et klimaregnskap for virksomheten. Hensikten med innrapporteringen er å få nyttig innsikt i miljøprestasjonene og nåsituasjonen, og et godt grunnlag for det videre styringsarbeidet. 

Se veiledning

Årlig møte med sertifisør

I tillegg til ordinært sertifiseringsmøte i forbindelse med resertifiseringen, krever nye felleskriterier at det gjennomføres et årlig møte med sertifisør.

Representant for virksomhetens ledelse og miljøgruppe/miljøfyrtårnansvarlig skal delta i det årlige møtet med seritifsør. Møtet er en oppfølgingssamtale om hvilke miljøtiltak som er gjennomført og hvilke mål som er oppnådd siden sist, og hva som vil være fokus og målsetninger fremover. Dette skal bidra til å skape og opprettholde momentum i miljøarbeidet, og til å lykkes med kontinuerlig forbedring.

Møtet er ikke et sertifiseringsmøte, og det er ikke mulig å få avvik eller miste sertifiseringsstatus. Hensikten med møtet er å følge opp arbeidet som gjøres for å oppnå stadig sterkere miljøprestasjoner. 

Praktiske spørsmål 

Lykke til med resertifiseringen!

Trenger du hjelp?
Kontakt oss:
38 00 80 60 // [email protected]

Kom i gang med resertifisering:
Logg inn i Miljøfyrtårnportalen