Sertifiseringskriterier for:

BYGG OG ANLEGG

Lansert 17. august 2023

Bakgrunn

På verdensbasis bruker bygg, eiendoms- og anleggsektoren over 40 % av alle ressurser i form av materialer og energi.  Sektoren produserer også store avfallsmengder og står for rundt 36 % av alle klimagassutslipp (15 % av norske klimagassutslipp). 

Som følge av utslippene og ressursbruken bærer bransjen et betydelig samfunnsansvar. Bransjen er også i rask endring og spiller en nøkkelrolle i den nødvendige grønne omstillingen.

For å klare nå de nasjonale og globale målsetningene er vi avhengige av at:

 • Halvparten av alle klimagassutslipp i bygg og anlegg kuttes innen 2030.
 • Ulike aktører i bransjen jobber aktivt og kontinuerlig med å gjøre egen drift samt produkter og tjenester mer miljøvennlig. 

Mål

Målet er at kriteriene hjelper virksomheter i bransjen til å:

 • Redusere klimautslipp fra både kjøretøy og avfall.

 •  Øke ombruken og minimere avfallet.

 • Fremme innkjøp av mer klima- og miljøvennlige materialer, produkter og løsninger.

 • Beskytte naturmangfoldet, blant annet ved å begrense spredningen av skadelige, fremmede organismer, samt unngå unødvendige naturinngrep.

 • Være forberedt på endringer som følge av klima- og naturendringer eller nødvendige tiltak.

 • Ta vare på ansattes helse, blant annet gjennom økt kunnskap om helsefarlige stoffer.

For å være en del av løsningen har Miljøfyrtårn utviklet nye og oppdaterte kriterier for bygg og anlegg, som dekker bransjens miljøaspekter i egen drift og i verdikjeden.

Kriteriene bidrar til flere av FNs bærekraftsmål, spesielt til: 🌍13 Stoppe klimaendringer, 🌍12 Ansvarlig forbruk og produksjon, 🌍15 Livet på land, 🌍3 God helse. 

Målgruppe

Målgruppen er virksomheter som utfører arbeid innen bygg- og anleggsbransjen, og er delt opp i to grupper (kriteriesett): 

1) Byggearbeid og teknisk installasjon
2) Anleggsarbeid

MERK: Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter i målgruppen skal ta i bruk de nye kriteriene ved resertifisering.Disse målgruppene ikke er inkludert i de to kriteriesettene: 

 • Virksomheter med design og prosjektering av anlegg 
 • Virksomheter med arkitekter, konsulenter, rådgivere eller ingeniører som prosjekterer (tegner, beregner, velger materialer etc.). Disse målgruppene skal bruke kriteriesettet Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører).   

Byggearbeid og teknisk installasjon:

Virksomheter som utfører tjenester innen rehabilitering av bygg, oppføring av nybygg og teknisk installasjon i bygg- og anleggsbransjen.   

Eksempler på aktører: byggmester, tømrer/snekker, maler/tapetserer, stillasmontør, sveiser, montør av bæresystemer, blikkenslager, rørlegger, låsesmed, murer/flislegger, taktekker, elektriker, ventilasjon-, kulde-, og varmepumpearbeider, aktører med ansvarsrett som utførende, totalentreprenører, hovedentreprenører, etc.     

Anleggsarbeid: 

Virksomheter som utfører tjenester innen vei- og anleggsarbeid.  

Eksempler på aktører: Asfaltarbeider, betongarbeider, maskinfører, anleggsgartner, veiarbeider, utførende for vann og avløpsarbeid, aktører med ansvarsrett som utførende, pukk og grusverk, totalentreprenører, hovedentreprenører, etc.   

Om kriteriesettene


De to nye kriteriesettene inneholder totalt 11 ulike kriterier,
der ni er helt nye, og to er videreført fra andre kriteriesett.

 • Byggearbeid og teknisk installasjon erstatter følgende seks kriteriesett: 

Byggentreprenør, Elektrisk installasjonsarbeid, Malermester, Murmester, Rørlegger og Ventilasjons-, kulde- og pumpearbeid.

 • Anleggsarbeid erstatter følgende tre kriteriesett:

Anleggsgartner, Maskinentreprenør,  og Pukk- og grusverk.

Satsingsområder


samspill med nye felleskriterier, især styringskriteriene, gir de nye kriteriesettene virksomheter gode verktøy og hjelpemidler for å jobbe med kontinuerlig forbedring. Det innebærer at en virksomhet som er sertifisert etter de nye kriteriene skal sette seg mål og ha tiltak for:

 • avfallsreduksjon og økt ombruk,
 • reduksjon av utslipp fra kjøretøy, fartøy, maskiner og utstyr ifm. oppdrag, 
 • begrensning av klima- og naturrisiko.

I tillegg skal virksomheten jobbe med optimalisering og valg av energibærere for transport og energi, miljøvennlige innkjøp, produkter og tjenester, naturmangfold og arealbruk, ledelse og arbeidsmiljø.   

MERK: 

Det er utviklet et oppdatert kriteriesett for forvaltning av parker og uteområder. Dette skal brukes av parkvesen og andre som tidligere har brukt kriteriesettet anleggsgartner, men som ikke passer inn i målgruppebeskrivelsen til det nye kriteriesettet for anleggsarbeid.

Miljøfyrtårn og BREEAM – hva er forskjellen?

Begge ordningene er viktige på hvert sitt felt og utfyller hverandre: 
Mens Miljøfyrtårn er en sertifisering på virksomhets- eller lokasjonsnivå som dekker alle aktivitetene i en virksomhet, fokuserer BREEAM på bestemte prosjekter, for eksempel for nye bygg (BREEAM-NOR), for eksisterende bygg (BREEAM In-Use / BIU), eller for infrastrukturprosjekter (BREEAM Infrastructure, tidl. CEEQUAL).

Merk at innkjøp fra leverandører som er Miljøfyrtårn-sertifisert er godkjent og gir poeng i BREEAM-NOR.

Nye indikatorer

Bransjen får to nye indikatorer som passer de fleste virksomheter. Disse er valgt ut blant mange gode innspill til nye indikatorer:

 1. Andel elektriske kjøretøy og maskiner (obligatorisk)
 2. Andel prosjekter med vesentlig grad av ombruk (valgfri)  

I tillegg anbefaler vi at virksomheter bruker egendefinerte indikatorer for å få et godt helhetlig bilde av virksomhetens klima- og miljøarbeid. 

Verktøy

Det er utviklet flere nye verktøy i samarbeid med bransjen:

 • Tre faktaark om 1) avfallsreduksjon og ombruk i bygg- og anleggsbransjen, 2) hvordan det kan unngås spredning av fremmede arter og 3) hvordan man kan beskytte seg mot helsefarlige stoffer.
 • Verktøy for å vurdere klima- og naturrisiko i bygg- og anleggsbransjen, med eksempler på tiltak. 
 • Maler og eksterne lenker som skal hjelpe virksomhetene til å oppfylle kriteriene. 

Takk!

Takk til alle som har hjulpet oss med verdifulle høringsinnspill eller på andre måter bidratt i utviklingen av kriteriene, både kunder, konsulenter, sertifisører og bransjeforeninger!

Vi ønsker spesielt å takke: 

Eriksen HMS og bransjeforingene Maskinentreprenørendes forbund (MEF), Byggenæringens Landsforening (BNL), Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører (NAML) og Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL), med flere. 

 

Magne Beddari, Ida Sofie Ask Bjaarstad, Vidar Andreassen, Heidi Fossnes Helle, Unn Endresen, Rune Drægni, Jonny Korsnes, Ketil Fløgstad, Frederik Gaustad, Erling Vebenstad, Olav Eikenes, Beate Fiszkal, Michael Malling, Eriksen HMS, Grunn- Service AS, Infra Anlegg AS, Løvaas Maskin AS, OMC Bygg AS, Saneringsgruppen AS, AF Håndverk, Vestfold Kobber & Blikkenslagerverksted AS, Brekke sanitær AS, Ottar Skjold Maskin AS, GK Norge AS, Kollen Bygg AS, Bygg- og tømrermester Torolf Stenersen AS, VEF Entreprenør AS, Certnor AS, Maskinentreprenørendes forbund (MEF), Byggenæringens Landsforening (BNL), Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører (NAML), Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL).  

Innspill, tips eller forbedringsforslag?


Kontakt rådgiver, Anders Lilleheim Vik: [email protected]

Video Poster Image